زمان ارسال در تهران ٢٤ الی ٤٨ ساعت بعد از ثبت سفارش میباشد.